ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING DOOR :

DEPONEER NUMMER: 27250257

J&R Security

Mangaanstraat 25

2544 DV Den Haag

 

ALGEMEEN

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenissen gebruikt,tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Alarminstallaties:

Een bij of op het Object van opdrachtgever geplaatste installaties die geschikt is om via het openbare telefoonnet of een vaste lijnverbinding te worden aangesloten op een Particuliere Alarm Centrale(PAC)

Alarmopvolging:

Het doorgeven van de door de PAC ontvangen alarmmelding aan de door Opdrachtgever ter plaatse instellen van een onderzoek naar de oorzaak van een alarmmelding.

Beveiligingsdiensten:

Alle vormen van dienstverlening door gebruiker op het terrein van opdrachtgever.

Diensten:

De door gebruiker te verrichten diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Gebruiker:

Het bedrijf dat de beveiligingsdiensten dan wel advies,recherche of schadeonderzoek Diensten en bijkomende werkzaamheden aanbiedt en aflevert.

Meldkamer:

De centrale meldkamer (CMK) van Gebruiker.

Mobiele surveillance:

Beveiligingsdiensten door surveillanten van gebruiker dient niet gestationeerd zijn in of bij een object, welke bestaat uit het bezoeken en het controleren van het object, al dan niet met behulp van een surveillanceauto.

Object:

Het pand of perceel,inrichting, complex of installatie waarop de Diensten betrekking hebben een manier en ander in ruime zin des woords.

Objectbeveiliging:

Beveiligingsdiensten door personeel van gebruiker dat is gestationeerd in of bij het object.

1.10 Opdrachtgever:

de partij(en) die al of niet via een gemachtigde met gebruiker een overeenkomst is aangegaan waarop de voorwaarden van toepassing zijn.

1.11 Overeenkomst:

De overeenkomst tot dienstverlening waarvan deze voorwaarden deel uitmaakt

Particuliere Alarm centrale:

De door opdrachtgevers benutte en aangewezen meldkamer van derde.

Personeel:

Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij gebruiker, die door gebruiker worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Sleutels ,Keycards, afstandbediening en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang tot een Object kan worden verkregen.

 

Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbiedingen, offerte en overeenkomsten.

Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten

Met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.Eventuele afwijkingen op deze algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien dezeuitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijkvan de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of

vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes.

Alle aanbiedingen zijn verblijvend,tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaardigen is genoemd.

De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaardigen hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en anderen

heffingen van overheidswege,alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst

te maken kosten, waaronder

verzend –en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte

opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt danniet overeenkomstig deze afwijkende aanvaardigt tot stand,tenzij anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een

gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatische voor toekomstig opdrachten.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig

De eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeftgebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeftdat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook doordat gebruiker isuit gegaan van door de opdrachtgever verstrekt onjuiste en /of onvolledige gegevens, Tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kangebruiker de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.Indien door gebruiker, of door gebruiker ingeschakelde derden, in het kader van deopdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever, of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7 Opdrachtgevers vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke lijden en

welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijkeuitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker dient de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / ofkwalitatieve consequenties zal hebben,zal gebruiker de opdrachtgever hiervoor tevoren inlichten.Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven inhoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.In afwijking van lid 5.3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen indien dewijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnenworden toegerekend.

 

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan vooronbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaaldewerkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7 Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorariumovereenkomen.Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium wordenvastgesteld op grond van wettelijke bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker,geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomst,is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van een aanbiedingen en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat.

 

Artikel 8 Betaling

Betalingen dient te gescheiden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betalingen binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.In geval van liquidatie,faillissement,beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vordering van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerst plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een ander volgorde voor de toerekening aanwijst.Gebruiker kan volledig aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opgevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

Gebruiker heeft de mogelijkheden een krediet kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

Alle door gebruiker geleverde zaken,daaronder eventueel mede begrepen communicatiemiddelen,andere door gebruiker geleverde apparatuur, verlichting,registratiemiddelen, advies, ontworpen,rapporteren, tekeningen, films,software,elektronische bestanden,enz.,blijven eigendom van gebruiker totdat alle navolgde verplichtingen uit alle met gebruikers gesloten overeenkomst is nagekomen.De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerst verzoek ter inzage te geven.

Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder lid 9.1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 10 Incassokosten

10.1 Is op opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van

zijn verplichtingen,dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening

van een geldsom, dan verbeurt hij een dagelijks opeisbare boete van 15% over het

nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt,welke redelijkerwijs noodzakelijk

waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor eveneens voor rekening van opdrachtgever.Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 11 Onderzoek, reclames.

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichtenzoals overeengekomen. Werkzaamheden die niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meermogelijk of zinvol is, zal gebruiker aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Opzegging

Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming

van een opzegtermijn van twee maanden. Een overeenkomst voor bepaalde tijd (1 jaar – 2 jaar – 5 jaar) wordt na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij deovereenkomst uiterlijk twee maanden voor de datum van de afloop van de periode door de cliënt of J&R Securitybij aangetekende brief is opgezegd. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aanmerkelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of volledig nakomt.

Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slecht gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor ze zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vordering van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 14.1 genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn,dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directie schade, als gevolg van- door opdrachtgever aan te tonen grove schuld of opzet van gebruiker bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die(directe of indirecte) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is gebruiker nimmer aansprakelijk.Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing. Gebruiker is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een wijze van werken die bij opdrachtgever bekend is en waartegen hij schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt.

Gebruiker is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens. Gebruiker is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in transmissie van gegevens,communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door opdrachtgever opgegeven personen,(de gevolgen van) computer-,semafoon- of telefax storingen,programmeerfouten,storing of verbreking van een vaste lijnverbinding waar dan ook door veroorzaakt. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de overeengekomen honorarium van gebruiker op jaarbasis, met een maximum van€ 50.000.00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, en een maximum van€ 1.000.000.00,- per opdrachtgever per jaar, tenzij in voorkomende gevallen door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van gebruiker een lager bedrag wordt uitgekeerd. Gebruiker zal op verzoek van Opdrachtgever informatie verstrekken over zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat sleutels, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan gebruiker zijn toevertrouwd, door gebruiker zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500,00 per gebeurtenis, met een maximum van € 10.000,00 per opdrachtgever per jaar.Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade,gederfde winst gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omgeving van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;

Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie.Het personeel van gebruiker kan zich ten opzichte van opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij overeenkomst partij.De in deze voorwaarden opgenomen beperking van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 16 Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien opdrachtgever aan gebruiker aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 17 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 18 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheden die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de anderen partij.Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijke na het te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 19 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit anderen bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de anderen partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te vertrekken en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 20 Monsters en modellen

Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan word het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeenkomen dat het leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van een de oppervlakte of anderen afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduidingen bedoeld te zijn, zonder dat het leven product daaraan behoeft te beantwoorden.

 

Artikel 21 Niet-overname personeel

De Cliënt zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen op of medewerking verlenen of doen

verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid dat voor J&R Securitywerkzaam is om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voorhem of derden te verrichten, zulks onder een verbeurte van een dadelijke opeisbare boete van€ 35.000,- per overtreding.

 

Artikel 22 Geschillen

22.1 Geschillen over de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden en de nakoming daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te s’-Gravenhage of enig ander ter zake bevoegde rechter,indien gebruiker verkiest.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 23 Toepasselijk recht

23.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 24 Wijziging, uitleg en vindt plaats van de Algemene Voorwaarden

24.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd te kantore van de Kamer van Koophandel te s’-Gravenhage. Deze Algemene Voorwaarden worden bij elke eerste offerte en Overeenkomst verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever zullen de Algemene Voorwaarden door gebruiker verstrekt worden.

In geval van uitleg van de inhoud en verstrekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

24.2 Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.